ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013

 

 

 
    
Αποτελέσματα Αρχικής Αξιολόγησης ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013

Αποκλειόμενοι ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013                                          

Οι υποψήφιοι  θέσεων ΕΠΠΑΙΚ(πίνακας) μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις όπως αναφέρεται λεπτομερώς στον  ΚΑΥ ΕΠΠΑΙΚ.
Ημερομηνία λήξης της υποβολής των ενστάσεων είναι η 18/10/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

 
ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013

1) Προκήρυξη ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013            
1) Προκήρυξη ΠΕΣΥΠ 2011-20122) Κ.Α.Υ. ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013
2) Κ.Α.Υ. ΠΕΣΥΠ 2011-20123) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013
3) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΣΥΠ 2011-20124) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013
4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΣΥΠ 2011-20125) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ 2012-2013

5) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΣΥΠ 2011-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-07-2012


 
 5β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΠΑΙΚ 2011-2012
        ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

 
 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΕ 2011-2012

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΕ - ΔΕ 2011-20121) Προκήρυξη Αναπληρωτών ΠΕ 2011-2012

 1) Προκήρυξη Αναπληρωτών ΤΕ01 - ΔΕ012) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 24μήνο
 2) ΑΙΤΗΣΗ ΤΕ01-ΔΕ013) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕ 24μηνο

 3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕ01- ΔΕ014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ24μηνο

4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ01 - ΔΕ015) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΩΡΩΤΩΝ  ΠΕ 30μηνο
6) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕ 30μηνο
7) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 30μηνο