Επιλογή Σελίδας

16.10.2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μελανιών, Τόνερ και Μελανοταινιών για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, με ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 19.354,84 χωρίς Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ        ΤΕΥΔ             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ