Επιλογή Σελίδας

28.06.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για δύο (2) μήνες.

 

Διακήρυξη

Περίληψη

Φύλλο συμμόρφωσης

Υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ