Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

26.5.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ FILAMENT ΓΙΑ 3D PRINTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ», ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ FILAMENT ΓΙΑ 3D PRINTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ», ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ...

16.5.2023 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2023_ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΗ...

11.4.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10.4.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΟΡΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SWITCHES και SERVERS) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

30.3.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την αναβάθμιση και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικών Πρωτοκόλλου της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

[pdf-embedder url="https://www.aspete.gr/wp-content/uploads/2023/03/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΚΑΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ-ΚΑΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ.pdf" title="ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ...

13.3.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ Η ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (12.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (CPV: 30121100-4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...

11.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Λογιστικοστολογικού Μηχανογραφικού Συστήματος του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

  Κατεβάστε όλη την πρόσκληση εδώ

04.11.2002 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών, για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2022

04.11.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών, για την κάλυψη αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2022 04.11.2022 Τεχνικές Προδιαγραφές 08.11.2022 Ανακοίνωση σε σχέση με την...

15.09.22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2022, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση  

15.09.22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση ΣΧΕΔΙΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ 2

08.07.22 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος Ψηφιακής διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων του πρωτοκόλλου για ένα (1) έτος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας, με αποστολή Πρόσκλησης σε έναν οικονομικό φορέα και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ...

07.07.22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Η ΑΣΠΑΙTΕ γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων DATA PROTECTION OFFICER (DPO) για ένα (1) έτος, με...

28.06.22 Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/14-6-2022(θ.3.4) με ΑΔΑ:9ΚΔ546Ψ8ΧΙ-ΟΜΘ Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ηλεκτρονικώς...

17.05.22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ΑΣΠΑΙTΕ θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης των χόρτων, καθαρίσματος (κλαδέματος) των θαμνοειδών και των δένδρων και εκρίζωσης υπογείου τμήματος δένδρων και απομάκρυνσης των...

17.05.22Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες φιλοξενίας, μέσω εικονικών μηχανών (Cloud), εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

Η ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για υπηρεσίες φιλοξενίας, μέσω εικονικών μηχανών (Cloud), εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος, με σφραγισμένη προσφορά. Η παροχή υπηρεσιών, αναφέρεται...

16-5-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7264_Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022[16684] Ψ53Σ46Ψ8ΧΙ-49Μ.ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΦΥΛΛΟ...

20.04.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος. Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 6710_2022/19-4-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου...