Επιλογή Σελίδας
Η ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 23/07-7-2022 (θέμα: 1.1) Απόφαση της ΔΕ, προβαίνει στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων της για το ακαδ. έτος 2022-2023. Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού και Εργαστηριακού Συνεργάτη (σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων του Επίκουρου Καθηγητή και του Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα.

Δείτε εδώ όλη την Προκύρηξη