Επιλογή Σελίδας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023, και, και, σύμφωνα με την αριθ. 18/22-6-2022 (Θ. 2) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης της Πρόσκλησης και την αριθ 5956/2022 [ΑΔΑ: ΩΑΦΠ46Ψ8ΧΙ-2ΧΦ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά τα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης, τις Σάπες, τη Ρόδο, την Κοζάνη, το Άργος, τη Λιβαδειά και τις Σέρρες:

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
Α1-Συμβουλευτική & Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρητικό Υπόβαθρο και Εφαρμογές
Α2-Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης – Λήψης Απόφασης και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
Α3-Εργαστήριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίας
Α4-Μεθοδολογία Έρευνας για τους Σκοπούς ΣυΕΠ: Στατιστική και Έρευνα
Α5-Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη Ι
Α6-Οργανωτική Ψυχολογία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγορά Εργασίας

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
Β1- Εισαγωγή στην Επαγγελματική Αξιολόγηση και Ψυχομετρία
Β2- Εργαστήριο Ομαδικής Παρέμβασης στην Προσωπική Ανάπτυξη ΙΙ
Β3-Συμβουλευτική στη Δια Βίου Ανάπτυξη
Β4-Συμβουλευτική Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων (Διαπολιτισμική Συμβουλευτική, Μειονότητες, ΑμΕΑ κλπ)
Β5-Συμβουλευτική και Οικογένεια

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες