Επιλογή Σελίδας

15.10.2019 Έγκριση των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ. πρωτ. 16546_2019/3.9.2019 Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου που υποβλήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 18519_2019/8.10.2019 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης για σύναψη συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης της ΑΣΠΑΙΤΕ.