Επιλογή Σελίδας

Τεχνική Υπηρεσία

Η τεχνική υπηρεσία της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι αρμόδια για :

1. Για την εκπόνηση διαφόρων τεχνικών μελετών, τη δημοπράτηση, επίβλεψη, ή εκτέλεση δομικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών έργων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

2. Για τη συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

3. Τον καθορισμό των αναγκαίων χώρων εγκατάστασης και ανάπτυξης των υπηρεσιών και του υπάρχοντος προσωπικού.

4. Για την μελέτη και εισήγηση κάθε πρόσφορου μέτρου ασφαλείας των εγκαταστάσεων και του προσωπικού.

5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ανατεθεί στην τεχνική υπηρεσία με πράξη του Προέδρου ή της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ

Προσωπικό Τεχνικής Υπηρεσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Προϊστάμενος

Κανέλλης Ιωάννης ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός

Τηλ. 210-2896707 – email:  kanellis@aspete.gr

Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

 Τεχνικό Προσωπικό

1. Τσακάλου Αικατερίνη (ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός) – Τηλ.: 210-2896887 atsakalou@aspete.gr

2.Καρατζάς Γεώργιος (ΔΕ Δομικός) – Τηλ.:210-2896982 – email: gkaratzas@aspete.gr  

3. Προβατάς Αγγελος (ΔΕ Μηχανολόγος) – Τηλ.: 210-2896749 – email: aprovatas@aspete.gr 

4. Μπέλλος Δημήτριος (ΔΕ Ηλεκτρολόγος) – Τηλ.: 210-2102896713 – email: dmpelos@aspete.gr 

5. Γκασιάλης Κωνσταντίνος (ΔΕ Συντηρητής) – Τηλ.: 210-2896749

6. Βάρδα Ανθία – Τηλ.: 210-2896772 – email: avarda@aspete.gr 

7. Καρνάβας Δημήτριος – Τηλ.:210-2896778 – email: dkarnavas@aspete.gr 

Προσωπικό Καθαριότητας

1. Κανελλοπούλου Δήμητρα