Επιλογή Σελίδας

Ε.Π.ΠΑΙ.Κ- Π.Ε.ΣΥ.Π

Η ΑΣΠΑΙΤΕ, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών της Τμημάτων, οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) το οποίο αποτελεί διάδοχο πρόγραμμα της ΠΑΤΕΣ (Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής) της ΣΕΛΕΤΕ

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται, σε δώδεκα πόλεις της Ελλάδας, ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής, κατάρτισης ενσωματώνοντας τη θεωρία στην πράξη, επιμορφώνοντας τους/τις σπουδαστές/τριες, μέσω και βιωματικών εμπειριών, εντός ενός σύγχρονου μαθησιακού μαθητοκεντρικού περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και κατάρτισης σε εκπαιδευτικούς & υποψήφιους εκπαιδευτικούς, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει αυτόνομα ή σε συνδυασμό μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλουν στην ενεργητική συμμετοχή των σπουδαστών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, προάγοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα/ουσας και διδασκομένων και συντελώντας στην αυθεντική μάθηση. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στους σπουδαστές/τριες του ΕΠΠΑΙΚ, απονέμεται το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, μετά από αξιολόγηση σε έντεκα (11) Θεωρητικά Μαθήματα, σε Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας και σε Πτυχιακή Εργασία.

Το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.