Επιλογή Σελίδας

Τμήμα Γραμματείας & Διεκπαιρέωσης

Το Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης

1. Οργανώνει και τηρεί κατά τρόπο συστηματικό όλα τα στοχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ΑΣΠΑΙΤΕ και σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης της σχολής καταρτίζει τα αρχεία της ΑΣΠΑΙΤΕ.

2. Παραλαμβάνει και χαρακτηρίζει όλη την εισερχόμενη αλληλογραφία

3. Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο , διακινεί και διεκπαιρεώνει όλη την αλληλογραφία  με τα τμήματα και τις υπηρεσίες της ΑΣΠΑΙΤΕ, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τους ιδιώτες.

 

Προσωπικό του τμήματος

Αντζουλάτου Ανδρονίκη  Τηλ.: 210-2896734 – email: nantzoulatou@aspete.gr  & protokollo@aspete.gr 

Χατζή Αφροδίτη   Τηλ.:210-2896734 – email: axatzi@aspete.gr