Επιλογή Σελίδας

Παράρτημα Διπλώματος (DS)

Από τον Ιούνιο του 2008, σε όλους τους αποφοίτους ΑΣΠΑΙΤΕ χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement/DS), το οποίο ακολουθεί το Ευρωπαϊκό μοντέλο (the European Commission, Council of Europe and  UNESCO/CEPES). Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται στην Ελληνική και την Αγγλική, αυτόματα και χωρίς χρέωση.

Στην ΑΣΠΑΙΤΕ έχει απονεμηθεί η Τιμητική Διάκριση DS Label 2012/15 (378324-IC-1-2012-1-GR-ERASMUS-DSL) από τον EACEA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια σχετικής προκήρυξης. Η διάκριση πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του Παραρτήματος Διπλώματος (DS/DiplomaSupplement) από ένα Ίδρυμα, καθώς και την ποιότητα των χορηγούμενων DS και τη διαφάνεια των ακολουθούμενων διαδικασιών. Επίσης καταδηλώνει τη δέσμευση του Ιδρύματος στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, συμβάλλει στην προβολή του Ιδρύματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προσδίδει κύρος στα χορηγούμενα από αυτό Πτυχία καθιστώντας τα συγκρίσιμα και ανταγωνιστικά με τα Πτυχία αντίστοιχων Ιδρυμάτων στο εξωτερικό και, τέλος, διευκολύνει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του στη διεθνή αγορά εργασίας.

First Cycle Degree Programmes DS Samples:

Electrical Engineering Educators

Electronic Engineering Educators

Mechanical Engineering Educators

Civil & Structural Engineering Educators

Civil & Construction Engineering Educators