Επιλογή Σελίδας

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

15.09.22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επισκευής βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι στο έτος 2022, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση  

15.09.22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα έτος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση ΣΧΕΔΙΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ 2

08.07.22 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Συστήματος Ψηφιακής διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων του πρωτοκόλλου για ένα (1) έτος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας, με αποστολή Πρόσκλησης σε έναν οικονομικό φορέα και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ. Δείτε εδώ...

07.07.22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Η ΑΣΠΑΙTΕ γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων DATA PROTECTION OFFICER (DPO) για ένα (1) έτος, με...

28.06.22 Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/14-6-2022(θ.3.4) με ΑΔΑ:9ΚΔ546Ψ8ΧΙ-ΟΜΘ Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ηλεκτρονικώς...

17.05.22 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ΑΣΠΑΙTΕ θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης των χόρτων, καθαρίσματος (κλαδέματος) των θαμνοειδών και των δένδρων και εκρίζωσης υπογείου τμήματος δένδρων και απομάκρυνσης των...

17.05.22Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες φιλοξενίας, μέσω εικονικών μηχανών (Cloud), εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

Η ΑΣΠΑΙΤΕ γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για υπηρεσίες φιλοξενίας, μέσω εικονικών μηχανών (Cloud), εφαρμογών της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος, με σφραγισμένη προσφορά. Η παροχή υπηρεσιών, αναφέρεται...

16-5-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7264_Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022[16684] Ψ53Σ46Ψ8ΧΙ-49Μ.ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΦΥΛΛΟ...

20.04.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα (1) έτος. Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 6710_2022/19-4-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου...

16.02.22 Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα για ένα (1) έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (CPV: 85121000-3 Ιατρικές...

29.12.21 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την “Αντικατάσταση παραθύρων της Φοιτητικής Εστίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3      <- Παράταση λόγω καιρικών συνθηκών

06.12.21 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με εγγραφές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (να γίνει χρήση του browser: mozilla firefox ή ανοίγμα του αρχείου σε νέα...

10.11.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

10.11.2021 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, για τρία (3) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

08.11.2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημοσίου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με εγγραφές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα

08.11.2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημοσίου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με εγγραφές σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκμίσθωσης και εκμετάλλευσης του κυλικείου της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

11.10.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ PDF ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ DOC ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...

24.09.2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών δικτύου (SERVER) για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ.

15.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών δικτύου (SERVER) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ...

26.05.21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα έτος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σφραγισμένων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής εργασιών καθαρισμού, συντήρησης και απόφραξης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για ένα έτος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

25.05.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΑΔΕΜΑ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

25.05.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΚΛΑΔΕΜΑ) ΤΩΝ ΘΑΜΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ...

21.05.21 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών

21.05.21  Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για το χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.   Πρόσκληση φύλαξης 5 μήνες Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Φύλλο...

29.12.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24019_2020/29-12-2020 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών υπολογιστών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ

29.12.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24019_2020/29-12-2020 Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φορητών υπολογιστών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

22.12.2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στο Μαρούσι, με ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 48.387,10 χωρίς Φ.Π.Α

22.12.2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στο Μαρούσι, με ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 48.387,10 χωρίς Φ.Π.Α   Διακήρυξη Περίληψη ΤΕΥΔ Υπόδειγμα...

11.12.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου, συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για την κάλυψη των αναγκών της βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ.

11.12.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου, συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης για την κάλυψη των αναγκών της βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ.   Πρόσκληση...

03.12.2020 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δώδεκα (12) φορητών υπολογιστών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τις σχετικές με την εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή της διασπορ

03.12.2020 Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δώδεκα (12) φορητών υπολογιστών για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εργασίας του προσωπικού της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τις σχετικές με την εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του...

25.11.2020 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα δεκατέσσερις (14) μήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΔ