Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Προμηθειών – Δαπανών

Στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αναγνώριση, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως προμήθειες, αγορές και λοιπές δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, την αποστολή όλων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής του ιδρύματος στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς θεώρηση, την πληρωμή των υποχρεώσεων του ιδρύματος (οδοιπορικά, προμηθευτές κ.λ.π.) πλην των δαπανών μισθοδοσίας και αποζημιώσεων που υπάγονται στο τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για αποδόσεις στο Δημόσιο και στα Ταμεία των φόρων και των κρατήσεων, τον έλεγχο των λογαριασμών του Ιδρύματος, την τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, την τήρηση του αρχείου των πρωτοτύπων θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής και των παραστατικών αυτών.

Επίσης υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ήτοι η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια του κινητού και ακίνητου επιστημονικού ή κτιριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών, καθώς και την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (όχι έργων) π.χ. μισθώσεις ακινήτων, αυτοκινήτων μεταφορές, εκποίηση υλικών κ.λπ.), την διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού την αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΑΣΠΑΙΤΕ, την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

Προσωπικό Γραφείου

Μπλάνη Ξανθή Προϊσταμένη Τμήματος Τηλ.: 210-2896888 – email: xmlpani@aspete.gr

Τσερετοπούλου Γεωργία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τηλ.: 210-2896881 – email: zetatser@aspete.gr

Αποστολόπουλος Γεώργιος Τηλ.: 210-2896743 – email: gapostolopoulos@aspete.gr 

Γιαννακά Σοφία Τηλ.: 210-2896754 – email: sgiannaka@aspete.gr

Στοϊλιδου Ελένη Τηλ.: 210-2896777 – email: estoilidou@aspete.gr