Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση

 Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) διοικείται από 7μελή Διοικούσα Επιτροπή   
(ΦΕΚ 650/19.8.2020/τ. Υ.Ο.Δ.Δ) αποτελούμενη από :

α. Γεώργιος Ε. Χατζαράκης, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος,

β. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Αντιπρόεδρος

γ. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως Μέλος

δ. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Μέλος

ε. Τσόπελας Αθανάσιος, Καθηγητής του ΕΜΠ, ως Μέλος

στ. Τσιάτας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, ως Μέλος

ζ. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως Μέλος