Επιλογή Σελίδας

06.11.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19837/4-11-2020 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα δεκατέσσερις (14) μήνες, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια (149.500,00€) ευρώ χωρίς ΦΠΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΔ