Επιλογή Σελίδας

10.09.2019 Διακήρυξη και περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  —–> ΤΕΥΔ