Επιλογή Σελίδας

25.05.2020 Site πρόσβασης φοιτητών για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια με τα στοιχεία που έχουν λάβει στο ακαδημαϊκό τους email ΑΠΟ 24.05.2020 ΜΕΧΡΙ 29.06.2020 στην παρακάτω διεύθυνση :

https://axiologisi.aspete.gr/login/local 

Από το μενού πρέπει να γίνει η επιλογή “ερωτηματολόγια φοιτητών” και στη συνέχεια “ερωτηματολόγιο αξιολόγησης”. Έπειτα πρέπει να επιλεγεί το μάθημα, να συμπληρωθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο και γίνει επικόλληση τoυ ανώνυμου Τoken στο κενό πεδίο ώστε να εμφανιστεί το κουμπί καταχώρησης του ερωτηματολογίου για κάθε μάθημα.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν λαμβάνουν το email πρέπει να κάνουν έλεγχο στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο ακαδημαϊκό σας email επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο email : itsupport@aspete.gr για ανάκτηση του κωδικού σας.

Η αξιολόγηση είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, κατά συνέπεια η συμμετοχή όλων των φοιτητών είναι απαραίτητη για το μέλλον του εκπαιδευτικού ιδρύματος.