Επιλογή Σελίδας

30.3.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης για την αναβάθμιση και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής γραμματείας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικών Πρωτοκόλλου της ΑΣΠΑΙΤΕ για ένα (1) έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ_ΚΗΜΔΗΣ...

13.3.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100.000 ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ Η ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (12.000,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (CPV: 30121100-4 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ_ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ...