Επιλογή Σελίδας

ΕΣΠΑ 2021-2027

 

 

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Ανάπτυξης και Διάχυσης της Τεχνολογικής Καινοτομίας με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 6004750, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 119/19-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΣΛ7Λ7-8ΕΕ) Απόφαση Ένταξης.

 

ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΙ

Η πράξη αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Κέντρου Ανάπτυξης και Διάχυσης της Τεχνολογικής Καινοτομίας με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων  στην ΑΣΠΑΙΤΕ μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις της Αττικής για την ταχεία κατασκευή υψηλής ποιότητας πρωτοτύπων στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού και βιομηχανοποίησης καινοτομικών προϊόντων. Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά πεδία του μηχανολογικού σχεδιασμού και των σύγχρονων κατεργασιών παραγωγής σε συνεργασία με καινοτόμες επιχειρήσεις της Αττικής με σκοπό να αναπτυχθούν πρωτότυπα επιστημονικά δεδομένα που θα αυξήσουν την αξία των νέων προϊόντων και θα βελτιώσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αξιόλογων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Επιπλέον προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση στην ΑΣΠΑΙΤΕ σύγχρονου εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης στην αίθουσα της παλιάς βιβλιοθήκης που θα μετατραπεί σε αίθουσα τηλε-εκπαίδευσης που θα επιτρέπει την υλοποίηση επιμορφώσεων σε μικτό πλαίσιο συνδυάζοντας τη δια ζώσης παρακολούθηση με την εξ αποστάσεως συμμετοχή επιτρέποντας αμφίδρομη επικοινωνία με υψηλή ευκρίνεια. Παράλληλα θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων υποστηρίζοντας την δυνατότητα της ταυτόχρονης αποθήκευσης των εικονοροών υποβοηθώντας την παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπομπής του στο διαδίκτυο. Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη διεξαγωγή έρευνας στα επιστημονικά πεδία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως μία σύγχρονη προσέγγιση για την ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση εστιάζοντας στην ενεργό συμμετοχή εργαζομένων και τη δημιουργία μικτών κοινοτήτων μεταξύ ερευνητών και εργαζομένων που ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες από την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών και την αξιοποίησή τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, συνεργάζονται και εξελίσσονται. Τέτοιες δυνατότητες θεωρούνται σημαντικές καθώς όλο και περισσότερο οι εργασιακοί χώροι γίνονται χώροι μάθησης, αφ’ ενός για τους εργαζόμενους της επιχείρησης αφετέρου για εκπαιδευόμενους ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εργάζονται στις επιχειρήσεις με το καθεστώς του μαθητευόμενου, μια διάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης που ενισχύεται συνεχώς μέσα από οδηγίες και προτροπές ευρωπαϊκών οργανισμών και αναπτύσσεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης θα αξιοποιηθεί επίσης για την παραγωγή και διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού επαγγελματικής συμβουλευτικής, εκπαίδευσης & κατάρτισης στις «ήπιες» δεξιότητες των εργαζομένων με σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης και αποτελεσματικότητάς τους στο χώρο της εργασίας τους.

 

Η στόχευση της πράξης ευθυγραμμίζεται με την στόχευση της Περιφέρειας Αττικής (όπως αυτή διατυπώνεται στην εγκεκριμένη RIS3) καθώς αποσκοπεί στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού αναγκαίου για την υλοποίηση, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας εστιασμένης στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της περιφέρειας και ιδιαίτερα στην υποστήριξη των προσπαθειών ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων και δραστηριοτήτων από αυτές. Το Κέντρο, που προτείνεται να δημιουργηθεί, θα δώσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Αττικής τη δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής, που συνδέονται με την τεχνολογική καινοτομία όπως είναι οι τεχνολογίες και ταχείας πρωτοτυποποίησης (rapid prototyping) και βιομηχανοποίησης, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ο εξοπλισμός εκπαίδευσης από απόσταση, εξάλλου, θα συμβάλει στην διάχυση της τεχνογνωσίας στις ΜΜΕ και την ανάπτυξη της ικανότητας τους να αφομοιώνουν και να αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα δημιουργήσει επίσης ένα κατάλληλο επιστημονικό περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει τις ΜΜΕ της Αττικής να επωφεληθούν στο μέλλον από τις προβλεπόμενες ευκαιρίες ενίσχυσης για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ προτίθεται να αξιοποιήσει τον αιτούμενο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας στα θέματα ταχείας πρωτοτυποποίησης και βιομηχανοποίησης προϊόντων σε συνδυασμό με ενδιαφερόμενες ΜΜΕ. Ο αιτούμενος εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής καθώς και τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες για τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στις επιστημονικές περιοχές της Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing-AM) και της Ταχείας Πρωτοτυποποίησης (Rapid Prototyping-RP). Ο εξοπλισμός εκπαίδευσης από απόσταση θα αξιοποιηθεί από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής καθώς και τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες για τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στις επιστημονικές περιοχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο εξοπλισμός θα αξιοποιηθεί επίσης για την παραγωγή και διάθεση πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τις ανωτέρω δραστηριότητες αλλά για την παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη επαγγελματικής συμβουλευτικής, εκπαίδευσης & κατάρτισης στις «ήπιες» δεξιότητες των εργαζομένων με σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής τους εξέλιξης και αποτελεσματικότητάς τους στο χώρο της εργασίας τους.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

  • Βελτίωση των επιδόσεων της περιφέρειας ως προς τους δείκτες καινοτομίας.
  • Περισσότερα καινοτομικά προϊόντα από τις ΜΜΕ.
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
  • Αύξηση του Κύκλου Εργασιών τους.
  • Αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας.
  • Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων σε αυτές.
  • Μείωση της ανεργίας που έχει πλήξει λόγω της πρόσφατης κρίσης το Μεταποιητικό Τμήμα του Δευτερογενούς Κλάδου στην Αττική που απασχολεί περί τις 200.000 άτομα (περίπου 400.000 προ του 2009).