Επιλογή Σελίδας

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», πραγματοποιείται με τη συνεργασία των τμημάτων

1. «Βιοϊατρικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ),

2. «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), και

3. «Παιδαγωγικό Τμήμα» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μετεκπαίδευση στην Παιδαγωγική Επιστήμη μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων και τεχνολογιών. Όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι εναρμονισμένα με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, σχετικών με την Παιδαγωγική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση, παρατήρηση, σχεδιασμό εκπαιδευτικής παρέμβασης και πραγματοποίηση μικροδιδασκαλίας/διδασκαλίας.

Το ΔΠΜΣ είναι διεπιστημονικό και εστιάζεται στη γεφύρωση των Βιοϊατρικών Επιστημών με την Εκπαίδευση, καλύπτοντας επίσης ζητήματα Νευροβιολογίας, Γενετικής κ.α. Η προσέγγιση αυτή της Παιδαγωγικής Επιστήμης είναι πρωτοποριακή, σύγχρονη και από όσο γνωρίζουμε μοναδική στα μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης). Το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το τρίτο εξάμηνο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση (Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 90 ECTS στο φοιτητή. Το τέταρτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση II και στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτητή.

ΦΕΚ ίδρυσης: 5312/τ.Β’/27.11.2018.