Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει), αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας, με αποστολή Πρόσκλησης σε έναν οικονομικό φορέα και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόσκληση