Επιλογή Σελίδας
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης διδακτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το ακαδ. έτος 2022-23 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2022-2023, και, σύμφωνα με την αριθ. 18/22-6-2022 (Θ. 1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης της Πρόσκλησης και την αριθ 5956/2022 [ΑΔΑ: ΩΑΦΠ46Ψ8ΧΙ-2ΧΦ] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση, ως εξής:
H ανάθεση διδακτικού έργου αφορά τα παρακάτω μαθήματα, τα οποία προσφέρονται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ από την ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης, τις Σάπες, τη Ρόδο, την Κοζάνη, τη Μυτιλήνη, το Άργος, τη Λιβαδειά και τις Σέρρες:

Μαθήματα Α΄ Εξαμήνου
Α1-Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας
Α2-Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Α3-Διδακτική Μεθοδολογία
Α4α-Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)
Α4β-Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Εργαστήριο)
Α5-Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
Α6-Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Α7- Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (ΠΑΔ Ι) (Εργαστήριο)

Μαθήματα Β΄ Εξαμήνου
Β1-Εκπαιδευτική Ψυχολογία
Β2-Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός
Β3-Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Β4-Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
Β5α-Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία)
Β5β-Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Εργαστήριο)
Β6 Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ (ΠΑΔ ΙΙ) (Εργαστήριο)

δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες