Επιλογή Σελίδας

Η ΑΣΠΑΙTΕ θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης των χόρτων, καθαρίσματος (κλαδέματος) των θαμνοειδών και των δένδρων και εκρίζωσης υπογείου τμήματος δένδρων και απομάκρυνσης των απορριμμάτων του αγροκτήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) της παρούσας.
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δείτε την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών