Επιλογή Σελίδας

Η ΑΣΠΑΙTΕ γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων DATA PROTECTION OFFICER (DPO) για ένα (1) έτος, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) της παρούσας.

Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Διευκρίνιση επί της Ανακοίνωσης