Επιλογή Σελίδας

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Μαρούσι για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2022[16684]

Ψ53Σ46Ψ8ΧΙ-49Μ.ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανακοίνωση – Διευκρινήσεις

Ανακοίνωση