Επιλογή Σελίδας

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/14-6-2022(θ.3.4) με ΑΔΑ:9ΚΔ546Ψ8ΧΙ-ΟΜΘ Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, Διεθνούς Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ ενός ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ με έμφαση στην εκπαίδευση από απόσταση και την ταχεία πρωτοτυποποίηση και βιομηχανοποίηση προϊόντων με εκτιμώμενη αξία 847.234,19€ χωρίς Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση
2. Διεύθυνση: Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη», ΤΚ 15122, Μαρούσι Αττικής.
3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας.
4. Είδος διαδικασίας: Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
5. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα.
6. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)- Σταθμός ΕΗΣ «Ειρήνη» – ΤΚ 15122 – Μαρούσι Αττικής, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τα παρακάτω έγγραφα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_2022

espd_ergasthriakos exoplismos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ_2022_ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΚΗΜΔΗΣ

Νέα ανακοίνωση για τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό

28.07.22 Νέα Ανακοίνωση σε σχέση με την διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 14813_2022/27-6-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού